Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 25 april 2016

VOGELMOMENT KIEVIT

Kievit, Vanellus vanellus, Lapwing. Mooi in een lentewei
Landend op een paal in het water. 
Kuiken dat lekker doorstapt in een kruidenrijk weiland
Juveniele kievit
Lekker foerageren in een ruig weiland
Een vechtpartijtje hoort er ook bij
Op een warme zomerdag. Hij houdt de snavel open
om warmte af te voeren.
Een mooie stoere vogel
Mannetje in de broedtijd.Herkenbaar aan de grote pluim
Op een koude kale winterakker.
Je moet soms goed zoeken om ze te zien

Dit jaar is door SOVON en de Vogelbescherming uitgeroepen tot “Jaar van de Kievit”. Dit is nodig om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin de kievit zich als broedvogel bevindt. Je ziet ze het hele jaar hier, maar dat zijn niet allemaal broedvogels. Onze kieviten trekken meestal weg naar zuidelijke delen van Europa om te overwinteren en daar komen dan weer kieviten uit Noord Europa voor in de plaats. De prachtige “Kievitwolken” die je vaak in het najaar ziet worden meestal gevormd door trekvogels of noordelijke vogels die hier overwinteren. Vanaf maart/april trekken zij weer weg naar het noorden om te broeden. Onze kieviten beginnen vanaf maart met broeden en zijn er dus vroeg bij.
Het gaat echter niet goed met de in ons land broedende kieviten. Tot 1990 namen de aantallen nog toe maar vanaf de jaren 90 nemen de aantallen af en tegenwoordig zelfs met 5% per jaar volgens de tellingen van SOVON. De huidige schatting van het aantal broedparen bedraagt 160.000 tot 240.000 maar dat is minder dan de helft van de broedpopulatie in 1990.
Kieviten hebben ongetwijfeld, net als alle andere weidevogels, grote last van het intensieve beheer van de weidegronden. Intensief beheerde weidegrond met alleen strak gemaaid gras zonder andere kruiden is geen goede leefomgeving voor weidevogels en die zie je daar dus ook nauwelijks. Tel daarbij op dat ook nog eens het waterpeil wordt verlaagd, waardoor het voedselaanbod wordt verminderd en de wormen etc. zijn moeilijker uit de grond te halen.
Kieviten broeden vaak op kale akkers met resten van mais of op wat meer kruidenrijke graslanden. In deze periode komen de eieren uit en lopen de kuikens rond. Tegelijk worden de landerijen omgeploegd en het gras voor de eerste keer gemaaid. De overlevingskans van kuikens wordt daarmee gedecimeerd.
Het is daarom mooi dat in het kader van het “jaar van de Kievit” wordt onderzocht wat precies de oorzaken zijn van die achteruitgang. Daarmee wordt het probleem inzichtelijk en kunnen betere beschermingsmaatregelen worden getroffen en kritisch naar het beheer worden gekeken.
Ons karakteristieke weidelandschap inclusief de vogels zou moeten worden gezien als cultureel erfgoed en niet worden opgeofferd aan steeds efficiƫntere vormen van beheer die louter door economische motieven zijn ingegeven. Hopelijk komt men er achter dat steeds meer koeien, grote stallen en een grote groei van het zeer intensief beheerde weidegebied alleen maar leidt tot een grote melkplas met steeds lagere prijzen. Het tegendeel wordt dus bereikt en de weidevogel en zijn landschap zijn het slachtoffer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.