Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zaterdag 30 mei 2015

VOGELMOMENT VISDIEF

Visdief, Sterna hirundo, Common Tern

Baltsende visdiefjes, mannetje komt vrouwtje verleiden met een visje

Biddende visdief
Visdief met visje

Bidddende visdief

Juveniele visdief, bedelend om een visje

Visdiefje in de vlucht

Deze keer aandacht voor de visdief. Hij behoort tot de familie van de sterns en is op dit moment overal aan de kust, langs het IJsselmeer en op sommige plekken in het binnenland goed te zien. Zijn Latijnse naam Sterna hirundo verwijst naar de zwaluw. Zijn sterk gevorkte staart en zijn enorme wendbaarheid maken het ook een terechte verwijzing. Het is een prachtig gezicht als hij heel snel en wendbaar over het wateroppervlak scheert en ineens even stil gaat hangen. Vanuit die biddende houding, met de kop haaks naar beneden gericht, speurt hij naar een visje. Ineens neemt hij een duik en de snelheid en sierlijkheid waarmee hij duikt is dan omgekeerd evenredig aan de wat moeizame manier waarop hij weer uit het water komt.
 De visdief is bij ons alleen een broedvogel die overwintert in Afrika. Zij arriveren meestal vanaf eind maart en starten met broeden in mei. Na het broedseizoen verzamelen zij zich in grote groepen aan de kust en zijn dan vanaf begin november weer vertrokken. De visdieven die in ons land broeden trekken over het algemeen naar de West Afrikaanse kust tussen Mauretanië en Nigeria, maar een aantal blijft ook wel in Portugal en Spanje. Vogels die in het noorden van Europa broeden, trekken vaak ook wat zuidelijker. De eerste jaars blijven in het overwinteringsgebied en komen pas na drie of vier jaar terug om te broeden. Dat heeft te maken met het feit dat ze pas vanaf hun derde jaar geslachtsrijp zijn.
Thans wordt het aantal broedparen door SOVON geschat op 17.000 en dat aantal blijft redelijk stabiel. In het verleden waren de aantallen groter maar door de jacht, de veren waren een modeartikel op dameshoeden, het rapen van eieren en de milieuvervuiling werd de populatie geminimaliseerd. Nadat de visdief de status van beschermde vogel kreeg is de populatie weer gegroeid maar is niet meer terug op het niveau van 30.000 broedparen van begin 1900.
Hij broedt bij ons vooral in het Waddengebied, IJsselmeerkust en het Deltagebied. In het binnenland en langs de grote rivieren is hij veel minder talrijk.
Hij is een koloniebroeder met een voorkeur voor schaars begroeide gebieden aan de kust of in het binnenland, die moeilijk bereikbaar zijn voor landpredatoren zoals vossen. Daarom zie je ze vaak op eilandjes, kiezeloevers, zand- en schelpstranden of in (kust)moerassen. Het nest is een kuiltje in het zand of op een kiezelbodem met wat vegetatie er omheen, waarin 2 tot 3 eieren worden gelegd. Zij worden door beiden ouders in ongeveer 20 tot 25 dagen uitgebroed. De jongen verlaten het nest al na drie dagen, maar worden dan nog wel door hun ouders gevoerd. Na drie tot vier weken vliegen zij uit. Het duurt dan nog twee tot drie maanden voordat zij volledig zelfstandig zijn. Zij hebben één legsel per jaar.
 
Iedereen weer bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
 


maandag 18 mei 2015

VOGELMOMENT ROODBORSTRoodborst, Erithacus rubecula, Robin op zijn plek in het bos
Juveniele Roodborst
Roodborst in een rommelhoekje in het bos
Roodborst zoals je hem vaak kunt zien op een uitkijkpost
Juveniele roodborst op de uitkijk
Ook de met vet en zaad gevulde kokosnoot is in trek
Als een bolletje in de winterse duinen

Bovenop een struik op de uitkijk
In dit vogelmoment aandacht voor de meest bekende zangvogel van ons land, t.w. de roodborst. Wellicht is dit vogelmoment volledig overbodig omdat iedereen wel het roodborstje kent.
Hij is een van de meest algemene broedvogels van ons land en je kunt hem overal aantreffen waar een geschikte broedgelegenheid is. Een bosrijke omgeving met structuurrijke ondergroei is de meest ideale omgeving, maar ook in tuinen, parken en kleinschalig landbouwgebied komen zij voor. Alleen op de grote kale akkerbouwgebieden in Friesland, Groningen en Zeeland komen ze niet of nauwelijks voor. In de winterperiode zie je ze vaak ook dichter bij de bebouwde omgeving en in stadstuinen. In die periode zijn het echter meestal overwinteraars uit Scandinavië en Polen. Het grootse deel van “onze” roodborsten vertrekt namelijk vanaf augustus naar het zuiden van Europa om te overwinteren en zij komen in het vroege voorjaar weer terug. Roodborsten zijn bij ons dus het gehele jaar aanwezig maar het zijn dus niet altijd dezelfde vogels.
Roodborsten zijn niet echt schuw en laten zich goed zien. Zij zijn echter wel wat nerveus en hippen snel heen en weer op de takken. Vaak zoeken zij even een wat hogere tak als uitkijkpunt. Hun menu bestaat uit insecten, spinnen, langpootmuggen en rupsen. Dat menu wordt aangevuld met zaden en bessen. Het zijn ook regelmatige bezoekers van voedertafels en in de winter zie je ze in tuinen wel op vetbollen en eten ze graag havermout, als je dat in je tuin aanbiedt.
Zij bouwen hun nest vlak bij de grond in holtes van bomen of tussen wortels en goed verstopt onder de struiken. Ook in schuren of onder stapels oud bouwmateriaal kun je een nest aantreffen. Vanaf eind april legt het vrouwtje 5 of 6 eieren die door haar in ongeveer twee weken worden uitgebroed. De jongen verlaten vervolgens na ongeveer 14 dagen het nest. Daarna duurt het dan nog een paar dagen voordat ze vliegvaardig zijn. De roodborst heeft meestal twee nesten per jaar.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.