Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zaterdag 30 maart 2013

VOGELMOMENT STEENLOPER

Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone

Steenloper, Arenaria interpress, Ruddy Turnstone.  Lekker badderend

                                         Deze steenloper moest toch even de fotograaf goed bekijken

                                                  Toch nieuwsgierig wat die ander op het spoor is

Deze keer staat de steenloper in de schijnwerpers. Een redelijk tamme en gedrongen steltloper met korte rood/oranje pootjes die bij ons weliswaar het gehele jaar te zien is maar toch vooral een doortrekker en wintergast is. Ook de steenloper is met enkele duizenden overwinteraars vrij schaars. In tegenstelling echter tot de paarse strandloper uit het vorige vogelmoment is hij talrijker. Hij overwintert in de kustgebieden. De grootste aantallen vind je in de Zeeuwse Delta en het Waddengebied. Ook op andere plekken aan de Noordzeekust kun je hem in de winter altijd wel aantreffen bij pieren, strekdammen en in havens.
Je ziet ze bij ons op met wier bedekte stenen langs de strekdammen en dijken, maar ook wel op modderige vlaktes en bij mosselbedden. Zij foerageren vlakbij de waterrand waar zij onder de losse stenen en het zeewier naar voedsel zoeken. Dat voedsel bestaat uit insecten, krabbetjes en andere schaaldiertjes, maar eten ook wel visafval.
Er broeden mogelijk wel enkele paren in het Lauwersmeergebied maar dat zijn dan toevallige broedpogingen en niet met zekerheid vastgesteld. De steenlopers die hier in de zomer nog verblijven zijn waarschijnlijk nog niet geslachtsrijpe vogels die dus niet naar het hoge noorden hoeven om te broeden en er dus voor kiezen om hier te blijven en een lange reis uit te sparen. Steenlopers broeden pas vanaf het derde levensjaar.
De overwinteraars arriveren hier in augustus en vertrekken weer vanaf april naar de broedgebieden, die voor “onze” overwinteraars veelal in Canada en Groenland zijn.
Zij broeden dus in de poolstreken langs kusten maar ook op toendra’s en kale rotsige vlaktes. Het nest bestaat uit een eenvoudig kuiltje op de grond tussen wat vegetatie. De vier eieren worden door beide partners uitgebroed in circa 23 dagen. Na drie weken zijn de jongen zelfstandig en in die periode worden zij verzorgd door het mannetje en is het vrouwtje al vertrokken.

zondag 24 maart 2013

VOGELMOMENT PAARSE STRANDLOPER

Paarse Strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper

Paarse Strandloper, Calidris maritima,Purple Sandpiper
 
Paarse Strandloper
 

Deze keer eens aandacht voor de paarse strandloper. Een bijzondere naam want er is weinig paars aan hem te ontdekken. Een gedrongen middelgrote steltloper die broedt in zowel toendra’s als op begroeide hoogvlaktes tot aan de sneeuwgrens in het hoge noorden van Europa en SiberiĆ«. Hij is een langeafstandstrekker die overwintert aan de Spaanse kusten. In ons land is hij vooral een trekvogel. Een klein aantal overwintert hier en is dan te zien aan de kust, op stenige stukken zoals strekdammen, pieren en dijken. Het aantal overwinteraars wordt geschat op circa 500 vogels. Omdat hij vrij tam is, laat hij zich wel gemakkelijk benaderen. Bijgaande foto’s zijn  gemaakt op de zuidpier in IJmuiden en daar zijn ze in de winterperiode meestal wel aan te treffen.
Ze zoeken hun voedsel tussen het zeewier en stenen in of bij het overslaande water. Het is een leuk gezicht om te zien dat ze even opvliegen als er een golf aankomt en dan daarna weer landen en met een grote behendigheid op de gladde stenen overeind blijven. Het voedsel bestaat  uit garnaaltjes, krabbetjes, kleine schelpdieren en andere beestjes die aanspoelen. Zomers, als zij in het noorden  verblijven in de toendragebieden en de hoogvlakten bestaat het voedsel uit insecten, spinnetjes en allerlei zaden.


dinsdag 19 maart 2013

VOGELMOMENT SMIENT 2

Paartje Smient, Anas penelope, Eurasian Wigeon

         Druk roepend naar zijn vrouwtje
Op de uitkijk

Een maand geleden besteedde ik aandacht aan de Smient. Recent heb ik wat nieuwe foto's gemaakt en wil er daarom nog een keer aandacht aan besteden. Immers hij is een van de mooiste wintervogels in ons land en is ook in de natte weidegebieden met sloten, vaarten en plassen in grote aantallen te zien.
De paarvorming heeft inmiddels plaats gevonden en op dit moment begint hun trek naar de broedgebieden, waar ze vanaf april het nest gaan bouwen. Er blijven er altijd wel een paar hier maar dat is een zeer klein aantal.
Kortom we moeten weer wachten tot oktober om ze weer te zien en daarom toch nog even een ode aan onze Fluiteend.

donderdag 14 maart 2013

VOGELMOMENT GRUTTO

Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit

Grutto

                                                              Trio grutto's op zoek naar voedsel
 
De koning van de weidevogels is weer gearriveerd, want zo wordt de grutto immers met recht genoemd. Het is weer een heerlijk gevoel om zijn geluid weer te horen in de weilanden. Een mooie aankondiging van het voorjaar. Hij is een van de grootste en mooiste steltlopers van Europa. Opvallend door zijn fraaie kleuren en zijn rijzige gestalte. Velen zullen hem kennen van zijn karakteristieke pose op een paal. Een broedvogel van natte weidegebieden met kruidenrijke vegetatie en hoogveen. Door het veranderend beheer van de weidegebieden, waardoor de grondwaterstand wordt verlaagd en er vroeg wordt gemaaid, staat de populatie echter sterk onder druk.  De favoriete broedgebieden zijn daadoor steeds minder beschikbaar, wormen zijn minder gemakkelijk uit de drogere grond te pikken en veel kuikens worden het slachtoffer van het vroege maaien van de weilanden. Alleen in natuurreservaten en gebieden met bewust weidevogelbeheer doet hij het nog goed, maar dat is nog lang niet genoeg. Gelukkig is er landelijk veel aandacht voor bescherming en zijn er veel initiatieven om de teruggang tot stand te brengen. Genoeg is het echter nog niet. Hij is bij ons een broedvogel die arriveert in februari en in juli vertrekt.
Bij hun aankomst zijn ze vaak sterk vermagerd na een lange vlucht en moeten ze hoognodig "opvetten" voordat ze doortrekken naar hun broedgebieden. Je ziet ze dan vaak in groepen op ondergelopen gebieden of in ondiepe meren en in kweldergebieden. Ook zijn ze dan nog niet helemaal op kleur. Als ze op gewicht zijn en volledig in hun fraaie zomerkleed kun je de komende tijd getuige zijn van de spectaculaire baltsvluchten en is hij vrij luidruchtig.
Het nest bestaat uit een eenvoudig kluitje in het hoge gras, waarin 4 eieren worden gelegd, die door beide ouders worden uitgebroed in circa 25 dagen. Zodra de jongen uit het ei komen verlaten zij het nest, zgn. nestvlieders, en worden door hun ouders beschermd. Zij lopen de hele dag te pikken naar vliegen en muggen, want dat is hun belangrijkste voedsel in die periode. Zowel het nest als de jonbgen worden fel en met veel misbaar verdedigd.
Ook na het broedseizoen zie je de grutto’s vaak in grotere groepen op ondergelopen landerijen, ondiepe plassen en meren en in kwelders. Zij verzamelen zich daar en vetten op  voordat zij aan de grote trek gaan beginnen. Een zeer klein aantal overwintert hier in het Deltagebied.
Bijgaande fotos zijn deze week gemaakt.

zaterdag 9 maart 2013

VOGELMOMENT ZWARTE ZWAAN

Zwarte Zwaan, Cygnus atratus, Black Swan

Zwarte Zwaan, Cygnus atratus, Black Swan


Kopportret Zwarte Zwaan

De Zwarte Zwaan komt oorspronkelijk uit Australiƫ en wordt in veel Europese landen gehouden als siervogel. Hij wordt bij ons dan ook als een exoot beschouwd. Dat betekent dat met zekerheid kan worden gesteld dat zijn voorouders uit gevangenschap zijn ontsnapt. Buiten Nederland zijn er ook wel enkele broedgevallen bekend in Sloveniƫ en Polen.
In de broedgebieden is hij standvogel. In de afgelopen 25 jaar heeft de Zwarte Zwaan kans gezien een succesvolle, in het wild levende, populatie op te bouwen. Hij is bij ons echter nog steeds zeldzaam. Er wordt geschat dat er circa 60 tot 70 paren in ons land tot broeden komen, maar niet bekend is in hoeveel gevallen dat ook succesvol is.  Zij worden verspreid over het land waargenomen met een piek in het rivierengebied en de Zeeuwse delta. Hij kan het gehele jaar broeden en vaak hebben zij ook meerdere legsels per jaar. Omdat zij soms al in de late winter gaan broeden zullen niet alle legsels succesvol zijn. Bijgaande foto’s zijn deze week gemaakt in de buurt van Haarlem. In vorige jaren zijn hier vaker broedende Zwarte Zwanen waargenomen en zijn er ook daadwerkelijk jongen grootgebracht. Langzamerhand weet de Zwarte Zwaan dus vaste grond onder de voet te krijgen in ons land en is hij een nieuwe exoot die zich hier in het wild weet te handhaven.
Ze leven op wat groter open water dat zowel zoet als brak kan zijn. Er moet wel voldoende oevervegetatie zijn en waterplanten die zij grondelend eten. Je ziet ze ook vaak samen met Knobbelzwanen grazen in weilanden. Het nest bestaat uit een kom van takken en planten dat op de grond tussen de oevervegetatie wordt gebouwd.


maandag 4 maart 2013

VOGELMOMENT OEHOE

Oehoe, Bubo bubo, Eagle-Owl

Het broedseizoen is weer begonnen en uilen behoren tot een van de eerste broedvogels in het jaar. Daarom deze keer aandacht voor een uil en wel de grootste van de wereld: de Oehoe. Een heel bijzondere en zeldzame broedvogel in ons land. Met zijn lengte van plm. 65 cm. en een spanwijdte van circa 1,60 m is hij een imposante verschijning en dan is het vrouwtje nog net even groter dan het mannetje.
In de vorige eeuw was de Oehoe bijna uitgestorven in Europa als gevolg van intensieve jacht en het uithalen van nesten. Door succesvolle herintroductie in combinatie met beschermende maatregelen in Zweden en Duitsland neemt de populatie weer wat toe, maar is nog steeds zeer kwetsbaar. Van oudsher bevindt het verspreidingsgebied zich in bergachtige streken waar steile hellingen voorhanden zijn die hij graag kiest om te broeden. Qua leefgebied heeft de Oehoe een redelijk groot aanpassingsvermogen waardoor zijn broedgebied ook wordt vergroot. Hij kiest  nu ook voor hellingen in steengroeven in ons land. De populatie is beperkt tot enkele broedparen in de steengroeven bij de Sint Pietersberg en in de Achterhoek.
Naast zijn enorme formaat zijn de oorpluimen een kenmerk voor de Oehoe. Wij noemen het oorpluimen maar het zijn niet de oren want die zitten aan de zijkant van de kop. De Oehoe is moeilijk te spotten omdat hij, net als andere uilen, overdag een redelijk verborgen leven leidt en pas vanaf de schemering actief wordt. Hij gaat dan op jacht naar vogels zoals kraaien, houtduiven, roeken en gaaien die hij op hun slaapplaatsen overvalt. Ook andere uilen, eenden, konijnen, hazen en jonge vossen behoren tot het menu. Kortom dieren die in het betreffende leefgebied algemeen zijn behoren tot het menu.
Het nest wordt dus gebouwd in een holte in een rotswand en het legsel bestaat uit 2 tot 3 eieren die in een periode van een aantal dagen worden gelegd. Het vrouwtje broedt ze alleen uit in circa 35 dagen. De jongen zijn na ongeveer 10 weken vliegvlug en zijn dan nog ongeveer een maand afhankelijk van hun ouders.
Via www.beleefdelente.nl van de Vogelbescherming kan iedereen meekijken bij de broedende Oehoe door de opgestelde Webcam.
Ik heb de bijgaande foto afgelopen weekend gemaakt en mij wel afgevraagd of ik hem zou gebruiken voor een Vogelmoment. Gegeven de bijzonderheid van de Oehoe in ons land en omdat de foto van grote afstand is gemaakt en er geen enkele vorm van verstoring kon plaatsvinden vond ik dat het kon.